Person Image

  Education

  • ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • กศ.ม. (การมัธยมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2550
  • ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  แนวโน้มผลงานของพงศธร

  Journal

  บทความของพงศธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Journal 1
  2018 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้บทเรียนบนเว็บเพื่อปรับโครงสร้างความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาของนิสิตที่เรียนรายวิชาหลักสูตรและการสอน", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 719-729
  Publish Year National Journal 21
  2021 exพงศกร ภู่อารีย์, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาคลังกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน", ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 115-129
  2020 exมนธิรา ชื่นชมพุทธ, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 98-110
  2020 exนัยทิพย์ ธีรภัค, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา", วารสารสารสนเทศ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 83-91
  2020 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ โชติรัตนากูล, "เรียนคณิตศาสตร์ผ่านป่าชุมชน: โปรแกรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน", นิตยสาร สสวท, ปีที่ 49, ฉบับที่ 227, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 27-32
  2019 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เรียนรู้แบบใหม่ สไตล์ฟินแลนด์ ตอนที่ 1", วิทยาจารย์, ปีที่ 118, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 28-31
  2019 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เรียนรู้แบบใหม่ สไตล์ฟินแลนด์ ตอนที่ 2", วิทยาจารย์, ปีที่ 118, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2019, หน้า 52-54
  2019 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุกในรายวิชาการประถมศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 75-92
  2019 exอรุณนี คันศร, inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและลดพฤติกรรมก้าวร้าว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 99-110
  2019 exประนอม กรีอารีย์, exสุทธิพงศ์ ศรีวิชัย, exระวิง เรืองสังข์, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูต้นแบบตามหลักไตรสิกขา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา", วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กันยายน 2019, หน้า 3508-3527
  2018 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 209-221
  2016 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์", นิตยสาร สสวท, ปีที่ 44, ฉบับที่ 201, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 20-23
  2018 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)", วารสารศึกษาศาสตร์ , ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 98-111
  2018 exสุภัสสรา บัวรุ่งสวัสดิ์, inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ด้านแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร", วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 203-214
  2018 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศกร ภู่อารีย์, "คณิตศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน", นิตยสาร สสวท, ปีที่ 47, ฉบับที่ 215, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 35-41
  2017 exสุภาณี กลั่นเอี่ยม, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาดนตรีนาฏยศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ", Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1823-1835
  2017 exศศิภา เอี่ยมสำอางค์, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปกรณ์ สุปินานนท์, "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “เมล่อนเพื่ออาชีพ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้อาชีพในชุมชนเป็นฐาน: โรงเรียนบ้านสระเตย อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 103-113
  2016 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการเรียนในรายวิชาหลักสูตรและการสอน", วารสารวิจัยทางการศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2016, หน้า 73-84
  2015 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Theme-Based Unit: ความท้าทายในการออกแบบการเรียนรู้สำหรับครูยุคใหม่", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 93-101
  2015 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปรับวิถีการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21", นิตยสาร สสวท, ปีที่ 43, ฉบับที่ 192, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 35-37
  2015 exสมเกียรติ อินทสิงห์, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยใช้เทคนิคสแกฟโฟลดิง", Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 1132-1147
  2014 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทความเรื่อง “ตั้งคำถามอย่างไรดี...ในห้องเรียนคณิตศาสตร์”", นิตยสาร สสวท, ปีที่ 42, ฉบับที่ 188, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 22-26

  Conference

  การนำเสนอบทความของพงศธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Conference 1
  2018 exภัทรา ต้นกันยา, inดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING THE TEACHING AND LEARNING ENGLISH FOR COMMUNICATION IN PATHUM THANI PROVINCE", the 3rd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies, 19 - 20 กรกฎาคม 2018
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560136]