Journal

Kasetsart Journal of Social Sciences (ISSN: 24523151)
43
3
727-734
กรกฎาคม - กันยายน 2022
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Output From Project

การพัฒนาชุดพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสําหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :หนังสือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐาน,24 พ.ย. 2021 - 16 มี.ค. 2022