Journal

Article
การพัฒนากิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Journal
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ISSN: 2586825X)
Volume
4
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
Page
98-110
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-