แนวโน้มผลงานของวันรัฐ

Journal

บทความของวันรัฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Publish Year International Journal 4
2017 exDithaporn Thungsotanon, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exPramote Kuson, exChompoonud Kulketwong, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measuring the impact of tractor trailers on soil compaction for typical sugarcane-haulage operations in Thailand", International Sugar Journal, ปีที่ 119, ฉบับที่ 1420, เมษายน 2017, หน้า 294-297
2017 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Low-cost Sensor for Measuring and Mapping Chlorophyll Content in Cassava Leaves", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 183-190
2011 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exkittipong Powbunthorn, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exTomohiro Takgawa, "An Image Analysis Technique for Recognition of Brown Leaf Spot Disease in Cassava", Journal of Agricultural Machinery Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กันยายน 2011, หน้า 165-169
2008 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakigawa Tomohiro, Koike Masayuki, "Development of Cassava Vertical-Planting Machine", Japanese Journal of Farm Work Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ Extra 1, พฤษภาคม 2008, หน้า 151-152
Publish Year National Journal 2
2015 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Detection of Chlorotic Cassava Leaves using Image Processing and Discriminant Analysis", Thai Society of Agricultural Engineering Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 50-59
2014 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Quantification of the Severity of Brown Leaf Spot Disease in Cassava using Image Analysis", Thai Society of Agricultural Engineering Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 24-32

Conference

การนำเสนอบทความของวันรัฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Publish Year International Conference 8
2021 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Agricultural UAVs: Application and Business Opportunity in Thailand Agriculture", 1st Japan, Thailand and Indonesia Joint Seminar on Sustainable Agricultural Development Goals (SADGs): Current Status and Future Development on Sustainable Agriculture and Food Supply System in Asia (ONLINE SEMINAR), 18 มีนาคม 2021, Kyushu ญี่ปุ่น
2020 exDharell B. Siano, inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Classification of Adulterated Para Rubber Sheet Using Hyperspectral Reflectance Imaging", the 7th Asian NIR Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exDithaporn Thungsotanon, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exPramote Kuson, exChompoonud Kulketwong, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measuring the impact of tractor trailers on soil compaction for typical sugarcane-haulage operations in Thailand", XXIX ISSCT 2016 CONGRESS, 5 - 8 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศักดิ์สิทธิ์ บุญรอด, "Development of a Cassava Planter: A Preliminary Experiment in Soil Bin", ISSAAS 2016 International Congress and General Meeting, 5 - 7 พฤศจิกายน 2016, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2016 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Low-cost Imaging Device for Measuring Vegetation Indices of Cassava", ISSAAS 2016 International Congress and General Meeting, 5 - 7 พฤศจิกายน 2016, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2012 exkittipong Powbunthorn, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Assessment of the Severity of Brown Leaf Spot Disease in Cassava using Image Analysis", The International Conference of the Thai Society of Agricultural Engineering, 4 - 5 เมษายน 2012, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Tomohiro Takigawa, "Detection of Brown Leaf Spot Disease in Cassava by Digital Images Analysis", The 3rd Thailand-Japan International Academic Conference 2010, 19 พฤศจิกายน 2010, Nagoya ญี่ปุ่น
2008 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakigawa Tomohiro, Koike Masayuki, "Abdullakasim Wanrat, Takigawa Tomohiro, Koike Masayuki. 2008. Development of Cassava Vertical-Planting Machine. Japanese Journal of Farm Work Research, Vol.43 (Extra Issue 1): 151-152", The 43rd Annual Meeting of the Japanese Society of Farm Work Research, 16 - 17 พฤษภาคม 2008, Saitama ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 15
2021 exกนกวรรณ ศรนารายณ์, exสรวิศ รอดทัพ, exกรรณิการ์ ครุฑจอน, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราฉีดพ่นกับการตกสัมผัสของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ", การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 25 - 26 มีนาคม 2021, เมืองฯ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสรวิศ รอดทัพ, exนางสาวกรรณิการ์ ครุฑจอน, exนางสาวกนกวรรณ ศรนารายณ์, "การทดสอบการตกของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 - 31 กรกฎาคม 2020, เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสรวิศ รอดทัพ, exกรรณิการ์ ครุฑจอน, exกนกวรรณ ศรนารายณ์, "การทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นของอากาศยานไร้คนสำหรับการฉีดพ่นฝอยทางการเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบมันสำปะหลังโดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19, 26 - 27 เมษายน 2018, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2016 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดดัชนีพืชพรรณสำหรับการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของพืช", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติครั้งที่ 9, 8 - 10 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายศักดิ์สิทธิ์ บุญรอด, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลไกปักท่อนพันธุ์สำหรับเครื่องปลูกมันสำปะหลังและการทดสอบสมรรถนะในกระบะดิน", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินระดับคลอโรฟิลล์ในใบมันสำปะหลังด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดสี", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 exวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการขนส่งอ้อยด้วยรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์เปรียบเทียบกับการใช้รถบรรทุก", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exชุติมา กาบแก้ว, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลน้อยหน่าเพื่อการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 4 - 5 เมษายน 2012, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exแพรวพรรณ รุ่งเรือง, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลแก้วมังกรเพื่อการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 4 - 5 เมษายน 2012, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการขนส่งอ้อยด้วยรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์", การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 exกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความรุนแรงโรคใบจุดสีน้ำตาลในมันสำปะหลังด้วยวิธีการวิเคราะห์ภาพดิจิตอล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cassava Disease Detection by Fractal Analysis of Digital Images", International Society for Southeast Asian Agricultural Science 2009, 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 มกราคม 2010, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 exกิตติคุณ ประเสริฐกาจน์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของไถดินดานชนิดสั่นทั้งโครง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500008]