Conference

Article
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดดัชนีพืชพรรณสำหรับการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของพืช
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
8 - 10 กันยายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-