Conference

Article
การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
Conference
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม 2010
Location
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ชุดป้อนกึ่งอัตโนมัติสำหรับเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงเผยแพร่ผลงานในนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม 52 ในงานเกษตรกำแพงแสน ปี 2552,3 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009