Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

แนวโน้มผลงานของนฤชิต

Journal

บทความของนฤชิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 6
2017 exFaksomboon, B., inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, exThangtham, N., "Dynamic modeling of water storage capacity for the dilution of waste water of land utilization in the upper tha chin watershed, Thailand", EnvironmentAsia, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มกราคม 2017, หน้า 33-42
2016 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "Unialgal Blooms of Cyanobacteria in Oxidation Ponds of the King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Thailand", EnvironmentAsia, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, หน้า 150-157
2015 exนางปิยะพร, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์, "Vertical-Flow Constructed Wetlands in Cooperating with Oxidation Ponds for High Concentrated COD and BOD Pig-Slaughterhouse Wastewater Treatment System at Suphanburi-Provincial Municipality", Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2015, หน้า 371-385
2015 exJiroj Peerakeitkhajorn, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุญจงรักษ์ จิ้วตั้น, exBoonjongrak Jeawtan, "ACM Check Dams in Concrete Gutters for Recirculation Filters of Wastewater from Whiteleg Shrimp (Litopenaeus vannamei)Aquaculture in Southern Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2015, หน้า 161-175
2013 inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "ระยะทางที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในท่อส่งน้ำเสียก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัด", International Journal of Environmental Science and Development, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013
2012 inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Fish Growth Model for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in Wastewater Oxidation Pond, Thailand", Procedia Environmental Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2012, มกราคม 2012, หน้า 513-524
Publish Year National Journal 6
2019 exนริฏา ฟักแก้ว, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.ชาลิสา วีสมหมาย, อาจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "Generation of Volatile Organic Compounds (VOCs), Oxides of Nitrogen (NOx), and Ozone (O3) during Smog Case Study: Chiang Rai Province", วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 31-40
2015 inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "คุณสมบัติดินที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 94-109
2015 exวีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, exเกษม, "ปริมาณโลหะที่สะสมในผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Fork) ที่ปลูกในแม่น้ำท่าจีน", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 82-93
2015 exกมลพร พฤกษ์พนาสันต์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, exศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, "ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Fork) ในแม่น้ำท่าจีน", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 43-55
2012 exนางสาวศิริขวัญ เจริญขุน, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "คุณภาพน้ำและสมรรถนะในการฟอกตัวของแม่น้ำท่าจีน ภายหลังรองรับมวลน้ำจากวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและภาคกลางปี2554", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2012, หน้า 1-6
2010 inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exวิทย์ ธารชลานุกิจ, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเดิบโตปลานิล (Oreochromis niloticus) กับปริมาณแพลงก์ตอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 55-70

Conference

การนำเสนอบทความของนฤชิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 9
2019 exชนิดา รัสมีจินดาวงค์, inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "Application of Photography Techniques to enhance Knowledge of Mangrove Forest Ecosystem", The 10th World Environmental Education Congress, 3-7 November 2019, BITEC, Bangkok, Thailand, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exรัชฎาภรณ์ เกตุสุวรรณ, inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "Creating Photo Media of Hill Evergreen Forest Ecosystems for Tourists: A Case Study of Phu Hin Rong Kla National Park", The 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวชุติมณฑน์ โถวสกุล, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, "The Appropriate Diameter of Core Sample for Benthos Sampling in Frontage Area of The King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project Mangrove Forest, Phetchaburi Province. Thailand", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018) 19 – 22 November 2018 , 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศกลวรรณ โมคทิพย์, exมัลลิกา สีชมพู, "EFFECTS OF ECOLOGICAL IMBALANCE IN FIVE-CONSECUTIVEOXIDATION PONDS ON COMMUNITY WASTEWATER TREATMENTEFFICIENCY TOWARDS WEALTHY AND HEALTHY NILE TILAPIAPRODUCTS", the 6th International Conference Biotechnology for the Wellness Industry., 16 - 17 สิงหาคม 2016, Melaka
2015 exน.ส.ศกลวรรณ โมคทิพย์, exศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, exศ.วิทย์ ธารชลานุกิจ, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exนายพงศ์อิศรา ร้อยลาภ, exน.ส.ศิวนาถ ไทยภักดี, exนายจีรศักดิ์ เพิ่มสิน, exน.ส.ชริณทิพย์ เชยหอม, "Herbivore Fish Growth to Control Algae Bloom in Five-Consecutive Oxidation Ponds for Community Wastewater Treatment through the King’s Initiative Nature-by-Nature Process", The 1st International Conference on Evironment, Livelihood, and Services : Environment for Life (ICELS) November, 2-5 2015, Bangkok, Thailand. , 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "H.M. The King's Royally Initiated LERD Project on Community Wastewater Treatment through Small Wetlands and Oxidation Pond in Phetchaburi Thailand", 11th IWA Conferrence on Small Water and Wastewater Systems and Sludge Management, 28 - 30 ตุลาคม 2013, Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, exSaowalak Boonmang, exChatri Nimpee, "ระยะทางที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในท่อส่งน้ำเสียก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัด", 2013 APCBEES Macau Conferences , 17 มีนาคม 2013 - 18 มกราคม 2014, Macau สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, "King Bhumipol's Initiative Applying the Nature-by-Nature Processing on Vertical Flow Wetland for Municipal Wastewater Treatment in Petchburi Province,Thailand", 13 th International Conference Wetland System for Water Pollution Control, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย
2011 inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, exศาสตราจารย์ วิทย์ ธารชลานุกิจ, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Fish Growth Model for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in Wastewater Oxidation Pond, Thailand", The 18th Biennial Conference of International Society for Ecological Modelling, 19 - 23 กันยายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2007 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, exวัชรพันธ์ ศิริพันธุ์, exกุลลดา เอกบุญชู, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, exธนิศร์ ปัทมพิฑูร, "โครงการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียชุมชนเพื่อการปลูกพืชเกษตร", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, 7 - 11 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, exกุลลดา เอกบุญชู, exวัชรพันธ์ ศิริพันธุ์, "ผลของระบบรวบรวมน้ำเสียต่อคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, 7 - 11 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480975]

แสดงความคิดเห็น

(0)