Journal

Article
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Fork) ในแม่น้ำท่าจีน
Journal
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (ISSN: 08587418)
Volume
23
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
43-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-