ผลงานสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2013

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "การสื่อสารความเสี่ยงและคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", European Journal of Business Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 27-36
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "การพยากรณ์ของฝ่ายบริหารและผลการตัดสินใจ : ด้วยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง", International Journal of Business Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 5-10
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "คุณภาพการสอบบัญชีและการจัดการกำไร", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 37-44

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "Risk communication and Quality of Financial Information: Evidence from Listed Firms in Thailand", the IABE-2013 Orlando-Winter Conference, March 15-17,2013., 15 - 17 มีนาคม 2013, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "MANAGEMENT FORECAST AND DECISION-MAKING PERFORMANCE: A PATH ANALYSIS APPROACH", the IABE-2013 Las Vegas - Fall Conference, October 13-15,2013., 13 - 15 ตุลาคม 2013, เนวาดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 5
2013 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, "แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, inนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, inนางสาวฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, "การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากหลักฐานทางการเงินเชิงประจักษ์", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน", 28 พฤศจิกายน 2013, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, exรติยา ไขลายหงษ์, exอรพรรณ ขันวัง, "คุณภาพการตรวจสอบและการจัดการกำไร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (ฺNGRC 29th The National Graduate Research Conference) , 24 - 25 ตุลาคม 2013, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, exเพ็ญศิริ คำจันทร์ษา, exอลิษา กี่กะโทก , "การเปรียบเทียบรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีในการสื่อสารคุณภาพกำไร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 (NGRC 29th), 24 - 25 ตุลาคม 2013, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2013 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, "ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวฮางของเกษตรกร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร", ประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 7, 25 - 26 กรกฎาคม 2013, อุบลราชธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=04&BudgetYear=2013]