ผลงานสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2020

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ, "An Investigation of the Factors Influencing the Financial Performance of Agricultural Cooperatives in Thailand", Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 2343-2358
2020 inนายกุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์, exรศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์, "The effects of macroeconomic factors on the rate of return of securities", Accounting, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กันยายน 2020, หน้า 1265-1274
Publish Year National Journal 3
2020 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล, "การจัดการองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2", วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 20-28
2020 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายบัญชา ไชยสมคุณ, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะของกิจการเพื่อการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน: กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 121-133
2020 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ", วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 117-136

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์, inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์, "Financial Literacy and Retirement Planning of Working-Age People", 11th Global Conference on Business & Social Sciences, 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2020 exนางสาวเสาวลักษณ์ แสนเมือง, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTAM ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 " นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนายภูวไนย ดอนศิลา, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา การเกิดโรคระบาด COVID-19 ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวปภัสสร มัสการ, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีศึกษา : เขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวอัญชลี อินทร์เกษา, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวหทัยชนก ปัจฉิมบูรณ์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนพิเศษที่โรงเรียนสอนพิเศษคุมอง สาขา ถนนสุขเกษม จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=04&BudgetYear=2020]