ผลงานสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2019

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ชุมน้ำหนองหาร ประเทศไทย", International Journal of Environmental and Rural Development , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 26-31
Publish Year National Journal 4
2019 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยเทคนิคการบริหารต้นทุนที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 42-64
2019 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, "A Causal Model of Factors Influencing Strategic Human Resource Management Effectiveness: Empirical Evidence on Management Accounting", The Journal of Risk Management and Insurance, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 41-57
2019 exบดินทร์เดช แก้วสีเคน, exนารี ผากา, exมัลลิกา สีหาไชย, exรัตนากร ผุดผ่อง, exนัชชา โยธานัก, exธัญวรัตม์ ปาลิไลยก์, exปาณิศา ผ่องโอภาส, inนายกุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์, inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, inนางสาวตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมาตรวัด Jensen's Alpha", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 41-48
2019 exประเสริฐ พิมคีรี, exจิรติกาญจน์ ติลกกุล, exนภารัตน์ ผาลม, exภาณุมาส ปิยทัศนกุล, exญาณี เนียมธรรม, exอัจฉรา ฤทธิ์พูล, exวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนางสาวพิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษฏิ์ศดิศ ธรเสนา, "ปัจจัยของการกำกับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100)", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 27-40

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร", The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD) , 15 กุมภาพันธ์ 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2019 exจุฑามาศ จีรังกูล, exณัฐกุล พนารัตนะโสภณ, exสุทธิดา ลามคำ, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและผลการดำเนินงานทางการตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6”, 21 กุมภาพันธ์ 2019, ศรีสะเกษ ประเทศไทย
2019 exจิดาภา สีดา, exหทัยภัทร ตั้งตรีจักร, exอรดา พลนิโคตร, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงานทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6”, 21 กุมภาพันธ์ 2019, ศรีสะเกษ ประเทศไทย
2019 exไฉไล จาติเกตุ, exยลดา ชาวไทย, exพนมไพร เชาวนวีรกุล, exอุดมศักดิ์ บุตรกาล, exสุภาวดี แสนบรรดิษฐ์, exสุพัตรา ทะวงค์นา, exธนพล บุญหล้า, inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "ลักษณะบริษัทกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสมัครใจ:กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานี ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 31 พฤษภาคม 2019, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2019 exณัฐวรา บุญธรรม, exกัญญารัตน ภูผาสิทธิ์, exธัญญรัตน สมเทพ, exศุลีพร อาทรประชาชิต, exเมธิศา แย้มคงเมือง, exอัจฉรา หน่อทิม, exอ.กฤษฏิ์ศดิศ ธรเสนา, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบกลยุทธ์-การดำเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส์-เครื่องดื่มที่มีต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4, 31 พฤษภาคม 2019, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2019 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธนาภรณ์ นวรัตน์ดุสิต, exนางสาวพิณประภาพร กลั่นตา, exนางสาวพรนภา กาแก้ว, exนางสาวนันทภรณ์ มะลิบุตร์, exนางสาวปกามาศ พูลกล่ำ, exนางสาวพรรณบุปผา ชุมปัญญา, exนางสาวพัชรินทร์ ทุมกิจจะ, "ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน", 31 พฤษภาคม 2019, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2019 inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, exอาจารย์บัญชา ไชยสมคุณ, exนางสาววนิดา ละครไทย, exนายสิริวัฒน์ ศรีภัทรางกูร, exนายทนงชัย มุกดาจารุจินดา, exนางสาวศศิประภา สารทรัพย์, exนางสาวอังศนา ษาวงค์, exนางสาวอาทิตพร ไชยโกษี, exนางสาวกฤตยา ใจจริง, "การเปิดเผยข้อมูลทุนมนุษย์: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน", 31 พฤษภาคม 2019, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=04&BudgetYear=2019]