ผลงานสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2018

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2018 inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 171-190
2018 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, exอ.ดร.นุชจรินทร์ โลหะปาน, exอ.ดร.สายนที วงศ์คำดี, "แนวทางการบริหารบัญชีเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จ กรณีศึกษาสวนจารุวรรณ", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 33-45

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปิยะณัฐ เตชะสกลกิจกูร, "The Investigation Influence of Marketing Mix on Customer Retention: A Case Study of Gas Station", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exนางสาวน้ำฝน สุมาลา, "The Influence of Leadership on Performance through Employee Work Motivation of Office of Highways in Northeastern Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)"Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform", 5 - 6 ตุลาคม 2018, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2018 inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, inนายบัญชา ไชยสมคุณ, อาจารย์, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองการจำแนกประเภทหลายตัวแปร และโลจิสติค ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, ไทย สกลนคร ประเทศไทย
2018 exรัชชวิภา สุริเย, exวิไล รักษาคุณ, exอรทัย วอนาม, exศิรินภาภร หล้าพรหม, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, exกฤษฎิ์ศดิศ ธรเสนา, "ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์", ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, ไทย สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, "ความแตกต่างของรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ในประเทศไทย: กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", 4th National and International on Philosophy, Politics and Economics, 28 กันยายน 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exณัฐพงษ์ พัดแสง, exพงษ์ศาสตร์ ไชยมาดี, exภาณุมาศ ทองจันทร์, exสหภาพ ศรีหาพล, exพัชรินทร์ ราสา, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET Index, SET50 Index และ SET100 Index", ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 , 24 พฤศจิกายน 2018, สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=04&BudgetYear=2018]