รางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2022

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2022 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก,inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"U2T Ladprao @2021: Campaign to reduce organic waste in Ladprao's communities", ใบประกาศเกียรติคุณ: โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ได้แก่ ใบประกาศเกียรติคุณของม.เกษตร และ ใบประกาศเกียรติคุณของชุมชน 5 แห่ง, การจัดการของเสีย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), Sep 27 2022

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2024201620142013 >>