รางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2017

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2017 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร,inนางสาวศิริพร ตันจอ,"การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่", Creator Awards, สังคม, ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ , Mar 7 2017
2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์,inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว,inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,"การลดอันตรายของสารพิษจากวิธีปรุงแบบ อบ ปิ้ง ย่าง", รางวัลชมเชย, , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่าย Southeast Asian Social Innovation Network ร่วมกับ Erasmus+ Programme of the European Union, Aug 1 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2024201620142013 >>