รางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2014

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

3

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2014 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,"รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวนและคุณภาพสูงสุด (KU Research Star)", สาขาเกษตรศาสตร์, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2014 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,inดร.สุมิตรา บุญบำรุง,"Anti Stinky Durian", รางวัลนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 28 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620142013 >>
Publish Year Conference Award 1
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์,"Mutagenicity of Cooked Meat Assayed by Bacterial Reserve Mutation Test", รางวัลที่ ๒ ด้านการวิจัยและงานประจำ, คุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, Mar 28 2014