รางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2011

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2011 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,"ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554", , บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด, Sep 1 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2011 inดร.ประมวล ทรายทอง,inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ),inนายวันชัย พันธ์ทวี,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,"Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fish", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 ประเภทบุคคลค-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Sep 20 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620142013 >>