รางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2015

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Honor Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2015 inนางพัชรี ตั้งตระกูล,"รางวัลเกียรติยศผลงานเด่น สวก.", ประเภทการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), Jan 16 2015

Research/Invention Award

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Conference Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 2024201620142013 >>