รางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2009

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2009 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,"1st Place Winner, Video Contest for Texture Analysis, presented at 2009 IFT Annual Meeting & Food Expo ", , Texture Technologies Corp., U.S.A., Jun 9 2009
2009 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,"Travel Award for Poster Presentation at 2009 IFT Annual Meeting & Food Expo ", , Texture Technologies Corp., U.S.A., Jun 9 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2024201620142013 >>