รางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2008

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

2

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2008 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,"3rd Place Winner, Ph.D. Poster Section ", , Davis College Graduate Student Conference, West Virginia University, U.S.A., Apr 7 2008

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2008 inนางพัชรี ตั้งตระกูล,inดร.วารุณี วารัญญานนท์,inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล,inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,"g-Rice", รางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620142013 >>