รางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2021

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2021 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก,inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,"การพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: นวัตกรรมชุมชน โดย U2T แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร", รางวัลชมเชย โครงการการประกวดแข่งขันการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 28 2021

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2024201620142013 >>