Search Result of "trade"

About 534 results
Img

งานวิจัย

ความพอใจที่มีต่อนโยบายการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Siamese rice trade during the interwar years: Trade pattern, crisis and business survival

ผู้แต่ง:ImgMs.APICHA CHUTIPONGPISIT, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Trade policy preferences: a case of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanokwan Chancharoenchai, Associate Professor, ImgDr.Wuthiya Saraithong, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

International commodity trade, transport costs, and product differentiation

ผู้แต่ง:ImgColin A. Carter, ImgJames A. Chalfant, ImgMr.Navin Yavapolkul, Lecturer, ImgChristine L. Carroll,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจในนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

กรณีศึกษาการค้าระหว่างประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

Thailand Innovation & Trade Expo 2013 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Img

งานวิจัย

ความสามารถในการแข่งขันของการค้าชายแดนไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุดารัตน์ สุขเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Consumers’ perspectives and trade-off on packaging functions

ผู้แต่ง:ImgDr.Tunyarut Jinkarn, Associate Professor, ImgDr.Prisana Suwannaporn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Explaining Thailand’s trade policy preferences

ผู้แต่ง:ImgDr.Wuthiya Saraithong, Associate Professor, ImgDr.Kanokwan Chancharoenchai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

12345678910...