ความสามารถในการแข่งขันของการค้าชายแดนไทย

Publish Year National Journal 1
2022 inนางสาวสุดารัตน์ สุขเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิพัทธเวศ วันนารี, อาจารย์, exSasawalai Tonsakunthaweeteam, "Influential Factors on Border Trade Value between Thailand and Neighboring Countries (Myanmar, Laos, Cambodia, and Malaysia)", วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 137-151