ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศจีน