Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
  • ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), สถาบันราชภัฏเลย, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การขยายขั้นตอนวิธีเฉื่อยสำหรับการแก้ปัญหาการเพิ่มเข้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 วิธีการประมาณค่าคำตอบสำหรับปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ฟังก์ชันระยะทางวางนัยทั่วไป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 12 2 0 0
  2018 การประมาณค่าคำตอบที่ครอบคลุมสำหรับปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดผ่านทฤษฎีบทจุดที่ดีที่สุดกับการส่งแบบไม่หมุน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาทฤษฎีจุดตรึงในฟังก์ชันระยะทาง-w วางนัยทั่วไป สำหรับการส่งหดตัววางนัยทั่วไปและการประยุกต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาทฤษฎีบทการมีอยู่จริงและวิธีการประมาณค่าคำตอบสำหรับการส่งหดตัววางนัยทั่วไปในฟังก์ชันระยะทางเสมือนวางนัยทั่วไป หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 1 0 0
  2016 วิธีการประมาณค่าคำตอบสำหรับปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ฟังก์ชันระยะทางวางนัยทั่วไป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การประมาณค่าคำตอบของปัญหาจุดตรึงหลายมิติภายใต้เงื่อนไขหดตัววางนัยทั่วไปกับการประยุกต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การประมาณค่าคำตอบและคำตอบร่วมที่ครอบคลุมสำหรับปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2014 การประมาณค่าคำตอบที่เหมาะสมที่สุดผ่านทางทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่ดีที่สุดสำหรับการส่งหดตัววางนัยทั่วไป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 2 0 0
  2017 การประมาณค่าคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาค่าน้อนที่สุดโดยใช้หลักการแปรผันในฟังก์ชันระยะทางวางนัยทั่วไปกับการประยุกต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2015 วิธีการประมวลค่าคำตอบสำหรับปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ฟังก์ชันระยะทางวางนัยทั่วไป หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1 0 0