การพัฒนาทฤษฎีจุดตรึงในฟังก์ชันระยะทาง-w วางนัยทั่วไป สำหรับการส่งหดตัววางนัยทั่วไปและการประยุกต์