การประมาณค่าคำตอบที่เหมาะสมที่สุดผ่านทางทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่ดีที่สุดสำหรับการส่งหดตัววางนัยทั่วไป