การพัฒนาทฤษฎีบทการมีอยู่จริงและวิธีการประมาณค่าคำตอบสำหรับการส่งหดตัววางนัยทั่วไปในฟังก์ชันระยะทางเสมือนวางนัยทั่วไป

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, exKumam, P., "Some existence of coincidence point and approximate solution method for generalized weak contraction in b-generalized pseudodistance fiunctions", Filomat, ปีที่ 31, ฉบับที่ 19, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 6185-6203
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, "Existence Theorems and Approximate solution method for generalized contraction mapping in generalized pseudodistance functions", Existence Theorems and Approximate solution method for generalized contraction mapping in generalized pseudodistance functions, 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2016, Niigata ญี่ปุ่น