วิธีการประมาณค่าคำตอบสำหรับปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ฟังก์ชันระยะทางวางนัยทั่วไป

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, exProf. Yeol Je Cho, exรศ.ดร. ภูมิ คำเอม, "Fixed point theorems for simulation functions in b-metric spaces via the wt-distance", Applied General Topology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, เมษายน 2017, หน้า 91-105