การประมาณค่าคำตอบของปัญหาจุดตรึงหลายมิติภายใต้เงื่อนไขหดตัววางนัยทั่วไปกับการประยุกต์

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์, "Some new cyclic admissibility type with uni-dimensional and multidimensional fixed point theorems and its applications", J. Nonlinear Sci. Appl. , ปีที่ 2018, ฉบับที่ 11, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 1056-1069
2018 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, exCho, Y.J., "Some coincidence point theorems in ordered metric spaces via w-distances", Carpathian Journal of Mathematics, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 207-214