การประมาณค่าคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาค่าน้อนที่สุดโดยใช้หลักการแปรผันในฟังก์ชันระยะทางวางนัยทั่วไปกับการประยุกต์

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, "Optimal approximate solution for optimizationproblems via best proximity point theorem and variational principle ingeneralized distance", 17th International Conference Computational andMathematical Methods in Science and Engineering,, 4 - 8 กรกฎาคม 2017, ราชอาณาจักรสเปน