ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

generalized distance.$\rho$-compatible(aArtificial Immune SystemArtificial Intelligenceasymptotic meanAsymptotic varianceBanach Spacebest proximity pointbest proximity point theoremsBest proximity pointsBusiness Process Softwareclass activityCognitive scienceCOHEN’S KAPPACohen’s kappa statisticCohen's kappaCoincidence pointsCommon best proximity pointcommon fixed pointComputer and Information Systemcomputer graphicscyclic contraction mappingData AnalysisData Analysis and PredictionData miningData Sciencedifferential equationdiscrete-timee-commerceEducation CourseEffectivenessEnterprise resource planningEquilibrium problemequilibrium problemsERPF-contractionFixed pointfixed point.Fixed pointsfixed points.forecastingGeneralized weak contractionGeodesic distanceHalanay inequalityhybrid extragradient methodimage segmentationinformation systemInformation System Analysis and Designinformation technology projectk-Lipschitz continuous mappingLacunary sequence spacesLearning activitieslearning and teachingMachine Learningmeasuring agreementMobile ApplicationMODIFIED KAPPAModular function SpaceModular Spacemodular spacesmultiplicative metric spacesNeural networksnominal scalenonexpansive mappingOctreeOptimal approximate solutionprediction modelSkeletonSoftware ApplicationStructure Programminguniform Opial propertyVariational inequality problemswt-distanceกราฟการจัดการเรียนรู้การพยากรณ์การเรียนการสอนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการวัดความเห็นพ้องต้องกันการส่งแบบหดตัววางนัยทั่วไปความคิดเห็นความพึงพอใจความพึงพอใจของนิสิตแคลคูลัส 1จุดใกล้เคียงที่ดีที่สุดจุดตรึงจุดที่ดีที่สุดตัวแบบเชิงสถิติตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นตัวสถิติโคเฮนแคปปาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตปริญญาตรีผลเฉลยของคลื่นเคลื่อนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมมาตรานามบัญญัติโรคหัวใจวีคราเมอร์เว็บไซต์ Edmodo

Executives


Persons (ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 25 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 13 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 110 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 101 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 300 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 145 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 155 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 26 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)