Person Image

  Education

  • วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540
  • วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  parathyroid hormoneasymptotic meanasymptotic varianceaverages of absolute percentage errorbackward deletionBangkokBivariate Normal Distributionbone formationBone Remodelingbone remodeling processBone resorptionCalcitoninCalciumCalcium homeostasiscancerchi-squareCohen’s kappaCohen’s kappa statisticCramer's V-valuedifferentiationdouble moving averagesexporting prices of Thai Hom Mali rice 100%firing potentialforecastingF-testgeometric singular perturbationHopf bifurcationintegral-differential equationsintegration linear algebralinear transformationlog-linear modelMathematical modelmathematical modelingmathematical modelmatrix of transformationmaximum temperaturemean absolute percentage errormeasuring agreementminimum temperaturemodified Cohen’s kappa statisticmodified kappamodified kappa statisticmoving averagesmultiple regression analysisneural fieldsneural networknominal scaleosteoblastosteoclastParathyroid hormoneparathyroid hormonePooled t-testQuantitative Measurementratersimple moving averagesSingular perturbation singular perturbationSingular perturbationstatistical modelTime delaytime delay time series modelstime delaytraveling wave front solutionstraveling wave solutionsVitamin Dvitamin D vitamin D wave front shapewave front shapeการกำจัดตัวแปรแบบถอยหลังการเคลื่อนที่อย่างง่ายการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันการเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายการทดสอบสมมติฐานการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันการพยากรณ์การเรียนการสอนของการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์การวัดความเห็นพ้องต้องกันค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเครือข่ายประสาทตัวแบบเชิงสถิติตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นสองมิติตัวสถิติแคปปาที่ถูกปรับปรุงตัวสถิติแคปปาที่ปรับปรุงตัวสถิติโคเฮนแคปปาน้ำมันเบนซิน 95แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผลเฉลยของคลื่นเคลื่อนที่มาตรานามบัญญัติโรคโควิด-19โรคหัวใจวิธีการกำจัดตัวแปรแบบถอยหลังวิธีกำลังสองน้อยที่สุดส่วนตกค้างมาตรฐานอนุกรมเวลา

  Interest

  สมการเชิงอนุพันธ์, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในทางการแพทย์และชีววิทยา, ระบบพลวัต

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2554 - ม.ค. 2556 หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modeling insulin kinetics: Responses to a single oral glucose administration or ambulatory-fed conditionsLenbury Y., Ruktamatakul S., Amornsamarnkul S.2001BioSystems
  59(1),pp. 15-25
  25
  2Effects of parathyroid hormone and calcitonin on bone formation and resorption: Mathematical modeling approachChaiya I., Chaiya I., Rattanakul C., Rattanakul C., Rattanamongkonkul S., Rattanamongkonkul S., Kunpasuruang W., Kunpasuruang W., Ruktamatakul S., Ruktamatakul S.2011International Journal of Mathematics and Computers in Simulation
  5(6),pp. 510-519
  6
  3A mathematical model of bone remodeling process: Effect of vitamin DRattanamongkonkul S., Rattanamongkonkul S., Kunpasuruang W., Kunpasuruang W., Ruktamatakul S., Ruktamatakul S., Rattanakul C., Rattanakul C.2011International Journal of Mathematics and Computers in Simulation
  5(6),pp. 489-498
  5
  4A mathematical model of bone remodeling process: Effects of parathyroid hormone and vitamin DRattanakul C., Rattanamongkonkul S., Kunpasuruang W., Ruktamatakul S., Srisuk S.2011International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences
  5(8),pp. 1388-1397
  4
  5Wave-front solution behaviour for continuous neural networks with lateral inhibitionRuktamatakul S., Bell J., Lenbury Y.2006IMA Journal of Applied Mathematics (Institute of Mathematics and Its Applications)
  71(4),pp. 544-564
  4
  6Traveling wave front solutions in lateral-excitatory neuronal networksRuktamatakul S., Yimprayoon P.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(3),pp. 313-321
  4
  7Effect of time delay on bone remodeling processThongmak S., Thongmak S., Rattanakul C., Rattanakul C., Rattanamongkonkul S., Rattanamongkonkul S., Kunpasuruang W., Kunpasuruang W., Ruktamatakul S., Ruktamatakul S.2011International Journal of Mathematics and Computers in Simulation
  5(6),pp. 536-543
  2
  8Some statistical aspects of measuring agreement based on a modified kappaYimprayoon P., Ruktamatakul S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(2),pp. 389-397
  0
  9Mathematical model of traveling wave front solutions in a neural network with a lateral excitation connection functionYimprayoon P., Ruktamatakul S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(2),pp. 325-333
  0
  10Modeling the effects of parathyroid hormone and vitamin D on calcium homeostasisChaiya I., Rattanakul C., Rattanamongkonkul S., Panitsupakamon W., Ruktamatakul S.2013International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences
  7(8),pp. 745-754
  0
  11A delay-differential equations model of calcium homeostasis: Effects of parathyroid hormone and vitamin DChaiya I., Rattanakul C., Rattanamongkonkul S., Panitsupakamon W., Ruktamatakul S.2013International Journal of Mathematics and Computers in Simulation
  7(5),pp. 398-405
  0
  12Modeling the effects of parathyroid hormone and calcitonin on calcium homeostasisChaiya I., Chaiya I., Rattanakul C., Rattanakul C., Rattanamongkonkul S., Rattanamongkonkul S., Panitsupakamon W., Panitsupakamon W., Ruktamatakul S., Ruktamatakul S.2013International Journal of Mathematics and Computers in Simulation
  7(6),pp. 456-465
  0