ผลงานภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2024

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (25 คน)
ในภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 5 ปีล่าสุด
 

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242022 >>
Publish Year International Copyrights 4
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนางสาวจณิสตา กาญจนอโนทัย, exนางสาวศศินา สิมาพันธ์, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "OMR-KL02: ระบบบริหารการจัดการการตรวจข้อสอบแบบปรนัย เวอร์ชัน 2.0", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายณพิชญ์สิษฐ์ ทองไหลรวม, exนายศิวัช จันวิลัย, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "KUClass – Logic2Code: ระบบห้องเรียนออนไลน์สำหรับพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายเตชวัน ทิพย์สุวรรณ, exนายชัยพล โอบอ้อม, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "KUSupport: ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายธเนศ วงศ์หิรัณย์โชค, exนางสาวอาภัสรา ประเสริฐแก้วเพชร, exนางสาวปิยธิดา เสือเฒ่า , inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "CompManSys-KL01: ระบบจัดการค่าตอบแทนบุคลากร", Kasetsart University, 2024

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=30&SectionID=18]