วิธีการประมวลค่าคำตอบสำหรับปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ฟังก์ชันระยะทางวางนัยทั่วไป

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, exDr. Eunyoung Kim, exProf. Dr. Yeol Je Cho, "Optimal approximate solution theorems for Geraghty’s proximal contractions in partially ordered sets via w-distances", The Journal of Nonlinear Science and Applications, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 10, เมษายน 2017
2017 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, exTanaka, T., exKumam, P., "On some generalizations of Ekeland's variational principle and fixed point theorems in quasi-partial metric spaces", Journal of Nonlinear and Convex Analysis, ปีที่ 18, ฉบับที่ 11, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 2083-2099
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์, exProf. Yeol Je Cho, exรศ.ดร. ภูมิ คำเอม, "Fixed point theorems for simulation functions in $\mbox{b}$-metric spaces via the $wt$-distance", The 9th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2016 (ACFPTO 2016) , 18 พฤษภาคม 2016 - 20 พฤษภาคม 2017, บางมด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย