วิธีการประมาณค่าคำตอบสำหรับปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ฟังก์ชันระยะทางวางนัยทั่วไป