Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 11 6 0 0
  2019 ผลของการขาดน้ำที่ช่วงอายุต่างๆต่อการเจริญเติบโตและปริมาณเบต้าแคโรทีนในคะน้าฮ่องกง หัวหน้าโครงการ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน 2 0 0 0
  2019 การประยุกต์ข้อมูลจากแผนทีี่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2019 โปรแกรมคอมพิวเตอร์กำหนดปุ๋ยสำหรับการปลูกอ้อยที่ให้ผลผลิตสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 อิทธิพลของสมบัติดินและสภาพอากาศต่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ CH 154 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 ศักยภาพของชุดดินต่างๆต่อปริมาณสารเบต้าแคโรทีนของข้าวโพดหวานในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2016 ส่วนผสมของแกลบและทรายกับดินชุดปากช่องที่เหมาะสมต่อการผลิตก้อนอิฐดินดิบเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านดิน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาปฐพีวิทยา 1 0 0 0
  2014 ความสามารถของจุลินทรีย์ดินในการสร้างสารยับยั้งเชื้อก่อโรคในมนุษย์บางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัวกับทุนภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน 0 1 0 0
  2013 ส่วนผสมของแกลบและทรายกับดินชุดสระบุรีที่เหมาะสมต่อการผลิตก้อนอิฐดินดิบเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านดิน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน และทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในเม็ดดินขนาดต่างๆของบางชุดดินที่ใช้ปลูกยางพาราในภาคใต้ของไทย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา 2 0 0 0
  2009 การศึกษาคาร์บอนในเม็ดดินขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นดัชนีการกักเก็บคาร์บอนในดินอันดับอัลทิซอลส์ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การจัดการดินและปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 35 Project 8 10 0 0
  2022 การใช้เซนเซอร์วัดความชื้นดินควบคุมระบบความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและธาตุอาหารของพี๊ชและเนคทารีน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2021 หาแนวทางการคาดการณ์ผลผลิตอ้อยขณะเก็บเกี่ยวจากองค์ประกอบผลผลิตตามช่วงอายุอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ 0 0 0 0
  2020 ปัจจัยใช้จำแนกความเหมาะสมสำหรับการใช้ที่ดินเพื่อปลูกอ้อย: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด 0 0 0 0
  2019 ทดสอบความเป็นไปได้การจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมกึ่งออนไลน์และการใช้ประโยชน์ข้อมูล: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ผู้ร่วมวิจัย โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ 1 0 0 0
  2019 วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด 0 0 0 0
  2018 วิจัยเพื่อหาข้อมูลคุณลักษณะของแปลงอ้อยใช้วิเคราะห์เพื่อเพิ่มความหวานของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด 0 0 0 0
  2017 การสร้างฐานข้อมูลความต้องการธาตุอาหารปุ๋ย วัสดุอินทรีย์ และปูน สำหรับแปลงปลูกอ้อยที่รับการส่งเสริมจากโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ปีหีบ 2560/61 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จํากัด 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 237หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต. หินเหล็กไฟ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ 1 0 0 0
  2017 การตอบสนองของออ้ ยต่อจุลธาตุและไนโตรเจนในรูปอามีนที่ปลูกในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เมเจอรฟ์าร์ คอรป์อเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2017 วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างหน่วยสนับสนุนทางสารสนเทศในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 237หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต. หินเหล็กไฟ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาและสร้างเครื่องจัดเก็บและบันทึกข้อมูลน้ำฝนแบบอัตโนมัติต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด 42/1 ม.8 บ้านหาดเสือเต้น ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 0 0 0 0
  2017 วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างหน่วยสนับสนุนทางสารสนเทศในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มบริษัทโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย จำกัด (มหาชน) 1/1 หมู่ 14 ต. หนองโพ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ 0 0 0 0
  2016 การสร้างและประยุกต์ฐานข้อมูลภูมิอากาศและน้ำฝนเพื่อการผลิตอ้อยและวิจัยด้านอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) 0 0 0 0
  2016 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 2 1 0 0
  2016 วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างหน่วยสนับสนุนทางสารสนเทศในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มบริษัทโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย 0 0 0 0
  2015 การประเมินพื้นที่ปลูกและผลผลิตปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน หัวหน้าโครงการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตอ้อยของชาวไร่กลุ่มน้ำตาลเกษตรไทย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มบริษัทโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย 0 0 0 0
  2015 ทดสอบการตอบสนองของรากลำไยต่อการใช้ปุ๋ยยูเรียและแคลเซียมไนเตรต ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2014 วิเคราะห์งานภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างแผนพัฒนาการผลิตอ้อยของกลุ่มโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย 1/1 หมู่ที่ 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 1 2 0 0
  2013 วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตอ้อยรายแปลงเพื่อสร้างแผนพัฒนาคุณภาพและผลผลิตอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลในกลุ่มไทยเอกลักษณ์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทกลุ่มโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.นครสวรรค์ 0 0 0 0
  2013 การทำวิจัยพัฒนาระบบงานอ้อย: โรงงานน้ำตาลครบุรี (RDSPS:KBS) ผู้ร่วมวิจัย บริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาขน) 0 0 0 0
  2012 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง (สะโง๊ะ ห้วยแล้ง ผาตั้ง ห้วยน้ำขุ่น ปังค่า ปางอุ๋ง แม่โถ แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ปูนหลวง) ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2012 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านอ้อย: โรงงานน้ำตาลครบุรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2011 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553 ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0
  2010 โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ หลวง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2009 สภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และกรมพัฒนาที่ดิน 0 0 0 0
  2009 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2552 (EGAT_ratchaburi 2552) ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2009 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0
  2008 ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเคมีดินและการเจริญเติบโตของพืชผักในระบบเกษตรที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 2 0 0
  2008 การศึกษาคาร์บอนในเม็ดดินขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นดัชนีการกักเก็บคาร์บอนในดินสีแดงอันดับออกซิซอลล์ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2008 การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว ผู้ร่วมวิจัย Thai Central Chemical Public Co., Ltd. 1 0 0 0
  2008 โครงการยุวหมอดิน สสวท. ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0