วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตอ้อยรายแปลงเพื่อสร้างแผนพัฒนาคุณภาพและผลผลิตอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลในกลุ่มไทยเอกลักษณ์