วิเคราะห์งานภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างแผนพัฒนาการผลิตอ้อยของกลุ่มโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม, "อิทธิพลของอัตราท่อนพันธุ์ที่มีผลต่อความเข้มแสงภายในทรงพุ่ม องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3.", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 1-10
Publish Year National Conference 2
2016 exนางสาววรินทร ทองใบ, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของการให้น้ำเสริม และความหนาแน่นท่อนพันธุ์ที่มีผลต่อผลผลิต และคุณภาพของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3.", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวนฤดี จุลบุษย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของความถี่การให้น้ำและการให้ปุ๋ยซิลิคอนเพื่อเพิ่มผลผลิตในอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย