การหายใจของดินและสมบัติของดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์แตกต่างกัน