วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปีที่ 2

Publish Year National Journal 2
2018 exไอลดา จำปาทอง, inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลระยะยาวของการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อการกระจายขนาดของเม็ดดินและอินทรียวัตถุในดินที่ปลูกอ้อย", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 6-16
2017 exกาญจนา ชาวบุรี, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุชาดา กรุณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการใส่วัสดุอินทรีย์แบบต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นโค้งลักษณะความชื้นในดินที่ใช้ปลูกอ้อย", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 25-34
Publish Year National Conference 1
2016 exกาญจนา ชาวบุรี, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความต่อเนื่องของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการกระจายขนาดของช่องในดินที่ใช้ปลูกอ้อยสองกลุ่มเนื้อดิน", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย