โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ หลวง

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์, inนายเธียร วิทยาวรากุล, อาจารย์, "โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2553", การประชุมวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ประจำปีพ.ศ.2553, 9 - 10 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเธียร วิทยาวรากุล, อาจารย์, inนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์, inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดินดอยโครงการหลวง : ความท้าทายและภัยคุกคาม", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี พ.ศ.2553, 29 - 30 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย