การสร้างฐานข้อมูลความต้องการธาตุอาหารปุ๋ย วัสดุอินทรีย์ และปูน สำหรับแปลงปลูกอ้อยที่รับการส่งเสริมจากโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ปีหีบ 2560/61