ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Actinomycetesbaby cornby-productCalcium-Boroncassavachemical fertilizercrab mealcucumberdynamic penetrometereconomic cropsendophytic actinomyceteseucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)fertilizerFoliarGISGLOBE Protocolgreen manuregrowing mediaiodineiron oxidesKamphaeng Saen soil seriesKhorat basinkomatsunaLand Use Planningleachingleaf nutrientleonarditeliquid organic fertilizermaizeMesorhizobium lotimonosodium glutamate by-product (ami-ami)N2O emissionNitrate leachingnitrogen-fixing bacterianodule senescenceOklin composterorganic fertilizerPaddy soilspersimmon (Diospyros kaki L.)red Oxisolsred Ultisolsricesalicylic acidSalinitySalt affected soilssap flowsludgesoilsoil conditionersoil drenchSoil FertilitySoil Physicssoil propertiesSpatial distributionSTEM EDUCATIONSugar canesugarcaneSugarcane (Saccharum officinarum L.)waste materialwaste materialsyieldกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ)การขาดสารไอโอดีนการจัดการปุ๋ยการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนการตรึงไนโตรเจนการฟื้นฟูทรัพยากรดินข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานความอุดมสมบูรณ์ของดินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการหลวงชุดดินกำแพงแสนทรัพยากรดินทารกแรกเกิดธาตุอาหารพืชไนโตรเจนปัจจัยทางดินปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตอ้อยแผนที่พริกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสภาวะ congenital hypothyroidismภาวะการขาดสารไอโอดีนมันสำปะหลังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงไฟฟ้าราชบุรีวัสดุเหลือใช้สภาวะธาตุอาหารพืชสมบัติดินสังกะสีองุ่นอ้อยอะโซสไปริลลัม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 4 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 79 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 63 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 229 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 171 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 170 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 444 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 233 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 211 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 110 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 93 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 23 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)