ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

baby cornby-productcassavachemical fertilizerfertilizerGISgrowing mediaKamphaeng Saen soil seriesleonarditeliquid organic fertilizermaizeorganic fertilizerred Oxisolsricesoil propertiesSTEM EDUCATIONsugar canesugarcanewaste materialwaste materialsการจัดการธาตุอาหารการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนการปลูกอ้อยที่ให้ผลผลิตสูงการผลิตเชิงคุณภาพการผลิตเชิงปริมาณการเพิ่มผลผลิตการฟื้นฟูทรัพยากรดินการมีส่วนร่วมการสำรวจดินกีวีฟรู้ทเกษตรยั่งยืนข้าวข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1ข้าวโพดข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานขี้เถ้าลอยความต้านทานต่อการแทงทะลุของดินความหลากหลายของจุลินทรีย์ความอุดมสมบูรณ์ของดินคะน้าคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะที่คำสำคัญ: ข้าวโพดคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพอ้อยโครงการหลวงงานวิจัยจุลธาตุชุดข้อมูลดินชุดดินกำแพงแสนชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดินซิงค์ซัลเฟตซิลิคอนดินชุดสระบุรีดินดานดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือดินที่สูงทรัพยากรดินทารกแรกเกิดไทรอยด์ฮอร์โมนธาตุอาหารพืชไนโตรเจนไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์บ้านดินปัจจัยทางดินปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยสังกะสีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลผลิตอ้อยแผนที่พริกพลับโพแทสเซียมฟอสฟอรัสภาคกลางภาคกลางฝั่งตะวันตกภาวะ Congenital Hypothyroidismภาวะการขาดสารไอโอดีนมะเขือเทศมะเขือเทศเชอรี่มันสำปะหลังเม็ดดินแมกนีเซียมยางพารายุวหมอดินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แรงฉุดลากโรงไฟฟ้าราชบุรีวัสดุเหลือใช้สภาวะธาตุอาหารพืชสมบัติดินสังกะสีองุ่นอ้อยอะโซสไปริลลัม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว สุชาดา กรุณา, อาจารย์

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพนิสิต

E-Mail: agrscdk@ku.ac.th

Tel.: 034351893


Persons (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 7 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 3 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ)
 • ทุนนอก 222 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 165 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 164 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 397 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 210 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 187 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 110 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 93 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 22 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)