ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

baby cornby-Productcassavachemical fertilizerfertilizerGISgrowing mediaKamphaeng Saen soil seriesleonarditeliquid organic fertilizermaizeorganic fertilizerred Oxisolsricesoil propertiesSpatial distributionSTEM EDUCATIONSugar canesugarcaneureawaste materialwaste materialsyieldกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ)การขาดสารไอโอดีนการจัดการธาตุอาหารการจัดการปุ๋ยการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนการตรึงไนโตรเจนการปลูกอ้อยที่ให้ผลผลิตสูงการผลิตเชิงคุณภาพการเพิ่มผลผลิตการฟื้นฟูทรัพยากรดินการมีส่วนร่วมข้าวข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1ข้าวโพดข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานขี้เถ้าลอยความต้านทานต่อการแทงทะลุของดินความหลากหลายของจุลินทรีย์ความอุดมสมบูรณ์ของดินคะน้าคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะที่คำสำคัญ: ข้าวโพดคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพอ้อยโครงการหลวงงานวิจัยจุลธาตุชุดข้อมูลดินชุดดินกำแพงแสนชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดินซิงค์ซัลเฟตซิลิคอนดินชุดสระบุรีดินดานดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือดินที่สูงทรัพยากรดินทารกแรกเกิดไทรอยด์ฮอร์โมนธาตุอาหารพืชไนโตรเจนไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์บ้านดินปัจจัยทางดินปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยสังกะสีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลผลิตอ้อยแผนที่พริกพลับโพแทสเซียมฟอสฟอรัสภาคกลางภาคกลางฝั่งตะวันตกภาวะ Congenital Hypothyroidismภาวะการขาดสารไอโอดีนมะเขือเทศมะเขือเทศเชอรี่มันสำปะหลังยางพารายุวหมอดินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงไฟฟ้าราชบุรีวัสดุเหลือใช้สภาวะธาตุอาหารพืชสมบัติดินสังกะสีองุ่นอ้อยอะโซสไปริลลัม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 5 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 3 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 80 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 84 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 227 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 168 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 168 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 420 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 219 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 201 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 110 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 93 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 23 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)