ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

baby cornby-productcassavachemical fertilizereconomic cropsfertilizerGISgrowing mediaKamphaeng Saen soil seriesleachingleaf nutrientliquid organic fertilizermaizeMesorhizobium lotiN2O emissionOklin composterorganic fertilizerPaddy soilspersimmon (Diospyros kaki L.)red Oxisolsred Ultisolsricesalicylic acidSalinitySalt affected soilssap flowsludgesoilsoil conditionerSoil Fertilitysoil propertiesSTEM EDUCATIONsugarcaneSugarcane (Saccharum officinarum L.)waste materialwaste materialsการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูทรัพยากรดินข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานความอุดมสมบูรณ์ของดินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการหลวงชุดดินกำแพงแสนทรัพยากรดินทารกแรกเกิดทุเรียนธาตุอาหารพืชไนโตรเจนปัจจัยทางดินปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลผลิตอ้อยแผนที่พริกพลับโพแทสเซียมฟอสฟอรัสภาคกลางภาคกลางฝั่งตะวันตกภาวะ congenital hypothyroidismภาวะการขาดสารไอโอดีนมะเขือเทศมะเขือเทศเชอรี่มันสำปะหลังเม็ดดินแมกนีเซียมยางพารายุวหมอดินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แรงฉุดลากโรงไฟฟ้าราชบุรีวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้วิทยาศาสตร์ทางดินเศรษฐกิจพอเพียงเศษเหลือใบอ้อยสบู่ดำสภาพอากาศสภาวะธาตุอาหารพืชสมบัติก้อนอิฐดินดิบสมบัติดินสมบัติดินบางประการสมุนไพรส่วนผสมของแกลบและทรายสสวท.สังกะสีสารปรับปรุงดินสิ่งแวดล้อมองุ่นอ้อยอ้อยภาคกลางอะโซโตแบคเตอร์อะโซสไปริลลัม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว อัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์

วิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: agracp@ku.ac.th

Tel.: 034-351893

นางสาว เกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์

บริหารและการศึกษา

E-Mail: agrkls@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1893

นางสาว สุชาดา กรุณา, อาจารย์

พัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: agrscdk@ku.ac.th

Tel.: 034351893


Persons (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 95 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 239 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 180 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 177 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 473 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 255 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 218 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 110 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 93 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 25 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)