Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
 • วท.บ.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

Expertise Cloud

brine shrimp farmCassava root rotChan Tuk seriesGLOBE ProtocolSalt affected soilsSalt distributionSalt-affected soilSea levelself sufficient economicSodium adsorption ratioSoilsoil forming FatorsSoil moistureSoil morphologysoil productivitySoil propertiesSpatial analysisSTEMSTEM EDUCATIONการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนการพัฒนาชุมชนการพัฒนาอาชีพการฟื้นฟูทรัพยากรดินการมีส่วนร่วมโครงการหลวงงานวิจัยดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ตำแหน่งการแพร่กระจาย สมบัติทางเคมี อำเภอกำแพงแสนดินที่ปลูกอ้อยทนเค็มทนร้อนทนโรคทนแล้งทรัพยากรดินทรัพยากรดิน การปนเปื้อน ผลกระทบ โรงไฟฟ้าทารกแรกเกิดที่ราบภาคกลางที่ราบภาคกลางตอนล่างไทรอยด์ฮอร์โมนธาตุอาหารพืชธาตุอาหารเสริมนักเรียน นักวิทยาศาสตร์ สมบัติดิน งานวิจัยนาข้าวน้ำทะเลหนุนปฐพีวิทยาประถมศึกษาประสิทธิภาพในดินปลูกอ้อยปัจจัยการเกิดดินปัจจัยเชิงพื้นที่ปัจจัยทางดินปัญหาการเกษตรปุ๋ยผลกระทบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมพันธุ์พืชพืชไร่พืชสวนพื้นที่การเกษตรพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวงฟื้นฟูทรัพยากรดินภาคกลางภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมหาสารคามมันสำปะหลังแม่เมาะไม้ผลยุวหมอดินร้อยเอ็ดรากเน่ารูปแบบการจัดการดินเรโซปุ๋ยโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าราชบุรีโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายภาคตะวันตกลำต้นเน่าวิทยาศาตร์ทางดิน สะเต็มศึกษาวิทยาศาสตร์ทางดินเศรษฐกิจพอเพียงสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาพการนำน้ำขณะดินอิ่มตัวสภาพการนำไฟฟ้าสภาวะธาตุอาหารพืชสภาวะธาตุอาหารพืช ปัจจัยทางดินสมบัติดินสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน สมบัติทางเคมีของดิน สารปรับปรุงดินสสวท.สัณฐานวิทยาสิ่งแวดล้อมสูตรปุ๋ยหัวเน่าเหมืองลิกไนต์อ้อยอัตราส่วนการดูดซับโซเดียมอิทธิพลของความเค็ม

Interest

การสำรวจดิน, การกำเนิดและจำแนกดิน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก