รางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2017

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาปฐพีวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2017 inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Efficacy Trichoderma asperellum CBPin01 and Calcium Silicate to SeedGermination and Control Stem Rot Caused by Sclerotium rolfsii in Capsicumannuum cv. ‘Bangchang’", รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก , วิทยาศาตร์ชีวภาพและเกษตรศาตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560, May 4 2017