คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
46 264 15.000 239.358
310 254.358
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 4 11 8 6 ---
29 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
70 145 46 151 0 0 0 0 0 0 32 1 3
444 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาย ยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.235
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.235
- Leader
0.150
- Co-
2.632
- Ads.
2.453
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
34
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
34
- Leader
19
- Co-
10
- Ads.
5
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.080
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
23.080
- Leader
15.221
- Co-
6.876
- Ads.
0.983
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.892
+ Univ. Project
1.060
- Leader
0.530
- Co-
0.530
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.832
- Leader
0.000
- Co-
1.832
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
15
- Leader
8
- Co-
6
- Ads.
1
+ Ext. Project
11
- Leader
7
- Co-
1
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.026
+ Univ. Project
7.660
- Leader
2.950
- Co-
2.710
- Ads.
2.000
+ Ext. Project
10.366
- Leader
6.178
- Co-
1.940
- Ads.
2.248
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย จิรวัฒน์ พุ่มเพชร, นักวิชาการเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
18
- Leader
0
- Co-
18
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.440
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.440
- Leader
0.000
- Co-
14.440
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
30
- Leader
2
- Co-
28
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.557
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.557
- Leader
0.018
- Co-
10.539
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
39
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
39
- Leader
3
- Co-
36
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.288
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
17.288
- Leader
0.750
- Co-
16.538
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อาณัติ เฮงเจริญ, เจ้าหน้าที่วิจัย
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
16
- Leader
0
- Co-
16
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.050
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.050
- Leader
0.000
- Co-
11.050
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ศิริสุดา บุตรเพชร, เจ้าหน้าที่วิจัย
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
0
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.687
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.687
- Leader
0.000
- Co-
4.687
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นงภัทร ไชยชนะ, อาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
59
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
53
- Leader
17
- Co-
36
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
28.467
+ Univ. Project
2.455
- Leader
1.355
- Co-
1.100
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
26.012
- Leader
6.648
- Co-
19.364
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
46
+ Univ. Project
9
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
3
+ Ext. Project
37
- Leader
20
- Co-
17
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.331
+ Univ. Project
3.510
- Leader
1.170
- Co-
1.170
- Ads.
1.170
+ Ext. Project
28.821
- Leader
13.127
- Co-
15.695
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เธียร วิทยาวรากุล, อาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.039
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.039
- Leader
0.000
- Co-
3.039
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
0
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.529
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.529
- Leader
0.000
- Co-
4.529
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กนกกร สินมา, อาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
22
- Leader
4
- Co-
18
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.685
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.685
- Leader
1.390
- Co-
12.296
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วัลยา แซ่เตียว, เจ้าหน้าที่วิจัย
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
1
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.390
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.390
- Leader
1.045
- Co-
2.345
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
14
- Leader
1
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.264
+ Univ. Project
0.760
- Leader
0.360
- Co-
0.200
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
13.504
- Leader
1.000
- Co-
12.504
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
21
- Leader
4
- Co-
17
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.737
+ Univ. Project
1.140
- Leader
0.720
- Co-
0.320
- Ads.
0.100
+ Ext. Project
9.597
- Leader
3.099
- Co-
6.498
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว อัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
43
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
43
- Leader
6
- Co-
37
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.899
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
19.899
- Leader
0.745
- Co-
19.154
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุชาดา กรุณา, อาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
45
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
41
- Leader
2
- Co-
39
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.827
+ Univ. Project
0.522
- Leader
0.261
- Co-
0.261
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
25.305
- Leader
0.500
- Co-
24.805
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
47
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
43
- Leader
12
- Co-
31
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.321
+ Univ. Project
0.860
- Leader
0.430
- Co-
0.430
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
17.461
- Leader
4.053
- Co-
13.409
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สิรินภา ช่วงโอภาส, อาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
40
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
37
- Leader
1
- Co-
36
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.292
+ Univ. Project
0.900
- Leader
0.300
- Co-
0.300
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
20.392
- Leader
0.200
- Co-
20.192
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง วันทนีย์ พึ่งแสง, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.506
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.506
- Leader
0.000
- Co-
1.506
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
28
- Leader
10
- Co-
14
- Ads.
4
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
27.378
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
27.378
- Leader
8.575
- Co-
11.200
- Ads.
7.603
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
65
+ Univ. Project
16
- Leader
8
- Co-
7
- Ads.
1
+ Ext. Project
49
- Leader
35
- Co-
12
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
30.637
+ Univ. Project
3.107
- Leader
1.575
- Co-
1.385
- Ads.
0.147
+ Ext. Project
27.530
- Leader
13.708
- Co-
13.190
- Ads.
0.633
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ประยูร เพียตะเณร, นักวิชาการเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
0
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.158
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.158
- Leader
0.000
- Co-
4.158
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
17
- Leader
8
- Co-
4
- Ads.
5
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.239
+ Univ. Project
3.300
- Leader
1.400
- Co-
1.400
- Ads.
0.500
+ Ext. Project
21.939
- Leader
11.385
- Co-
5.278
- Ads.
5.276
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
97
+ Univ. Project
20
- Leader
10
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Project
77
- Leader
47
- Co-
28
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
135.645
+ Univ. Project
8.489
- Leader
4.245
- Co-
4.245
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
127.156
- Leader
26.962
- Co-
92.593
- Ads.
7.600
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
11
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0