ผลงานภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปฐพีวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาปฐพีวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 exNattaporn Prakongkep, exRobert J. Gilkes, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exParapond Leksungnoen, exChanida Kerdchana, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Evelyne Delbos, ex Laura-Jane Strachan, ex Potchara Ariyasakul, exChannarong Ketdan, ex Claude Hammecker, "Effects of Biochar on Properties of Tropical Sandy Soils Under Organic Agriculture", Journal of Agricultural Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-17

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปฐพีวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=03]