ปัจจัยใช้จำแนกความเหมาะสมสำหรับการใช้ที่ดินเพื่อปลูกอ้อย: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์