โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554

Publish Year National Conference 2
2011 inดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเธียร วิทยาวรากุล, อาจารย์, inดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, inนายจิรวัฒน์ พุ่มเพชร, "สภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปี 2554", การประชุมวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 15 - 16 กันยายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทรัพยากรดิน: ปัจจัยแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการทำงานบนพื้นที่สูง", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง, 30 พฤศจิกายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย