นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู

Publish Year International Conference 3
2022 inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, exบุษบา ปัญญาชน, exศิริมาดา มงคลวิทย์, inนางสาวกัญญารัตน์ นิที, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Quantitative determination of protein in swiftlet nest by using near-infrared spectroscopy", The 8th Asian NIR Symposium 2022 (ANS2022), 28 - 30 พฤศจิกายน 2022, สาธารณรัฐเกาหลี
2022 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Optimization of enzymatic hydrolysis condition of edible bird’s nest using plant enzymes to obtain maximum antioxidant activity", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022 (ABB 2022), 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, "Selection of edible bird’s nest type and effects of amplitude and time of sonication on N-acetylneuraminic acid (NANA) content through ultrasonic assisted extraction", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย